НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН - СОЦИОЛОГИЈА
За период од 30. марта до 03.априла 2020. године.
Упутство за понављање следеће наставне јединице: ; Национализам и типови
национализма. (ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР – IV година)
С обзиром на то да сте већ прошле недеље понављали појам,значај нације кроз
издвајање различитих типова национализма ,сада утврђивање вршимо слањем одговора на
питања:
1. Културна обележја према којима се разликују етничке групе су?
2. Шта је расизам ?
3. Шта су етноси, односно етније ?
Упутствo за обраду следећe наставнe јединицe: Идеологија.
Ово је сажетак онога што требате да научите из уџбеника ( стр. 169-181).
-ИДЕОЛОГИЈА – оснивач идеологије као науке о идејама је Антоан Дести де Траси.
Маркс – сматра да је идеологија лажна, искривљена свест друштва о себи самом.
Антонио Грамши – ствара појам културне хегемоније.
Херберт Маркузе – указује на везу идеологије и индустријског друштва, а Карл Манхајм
је поставио разлику између идеологије као начина мишљења група које теже очувању
постојећег поретка и утопије која изражава мишљења група које се залажу за промене.
Класичне идеологије су ЛИБЕРАЛИЗАМ, КОНЗЕРВАТИВИЗАМ И
СОЦИЈАЛИЗАМ, а нове идеологије су ФЕМИНИЗАМ, ЕКОЛОГИЗАМ И ВЕРСКИ
ФУНДАМЕНТАЛИЗАМ.
Мишљења о будућности идеологије нису јединствена. Док неки аутори ( Данијел
Бел, Френсис Фукујама) заступају став о „крају идеологија“, други сматрају да сложени
услови савременог света отварају простор за стварање нових идеологија.
Проверите шта сте научили уз помоћ питања које се налазе у уџбенику на страни
182.

Предметни професор,
Татјана Недељковић