НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН – УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА
За период од 30.марта до 03.априла 2020. године.
Упутства за обраду следећих наставних јединица: Систематизација пређеног
градива; Појам и елементи државе ; (ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР И
ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – IV година)
Наведену наставну јединицу требате да научите из уџбеника (стр. 184-186 )
-С обзиром на то да сте се појмом државе упознали и на часовима социологије
(недавно), сада само то поновите, издвојите основне елементе државе
(територија,становништво,суверена власт ) и обратите пажњу на различите теорије
(схватања )о настанку државе. Циљ је да државу (савремену- модерну )видите,схватите
као „организацију“која управља друштвом, регулише друштвене односе-тако што
управља јавним службама, води јавне послове и пружа јавне услуге грађанима.
Прочитајте пар пута ,а онда у својим свескама напишите одговоре на питања из
уџбеника (стр.186 ) и пошаљите ми у своју вибер групу.
Систематизацију пређеног градива (трећа наставна област) вршићемо на основу
питања датих у уџбенику.
Питања за систематизацију знања су следећа:
1. Објасните шта су људска права и зашто имају надзаконску снагу, зашто не
зависе од државе и њене воље?
2. Зашто су људска права саставни део Устава?
3. Којим уставноправним и политичким актима започиње гарантовање људских
права?
4. Када је донета Универзална декларација о људским правима?
5. Који су најважнији међународни уговори о људским правима?
6. Како су права и слободе подељена према времену настанка, титулару, а како
према садржини – природи и области друштвених односа?
7. Наведите основна лична права и слободе.
8. Која су основна политичка права?
9. Наведите најзначајнија економска, социјална, културна и мањинска права и
слободе.
10. Шта је потребно за остваривање и заштиту права и слобода?
11. Када је могуће стављање ван снаге људских права и слобода?
12. Које врсте ограничења постоје?
13. Какав је однос између уставом прокламованих права и закона?

Предметни професор,
Татјана Недељковић