У 9. и 12. задатку уколико је ученик у поступку решавања задатка радио са децималним бројевима уместо са процентима и заокруглио добијени децимални број на две децимале,
па затим превео у проценат (тј. у 9. задатку под б) добио решење 53%, а у 12. задатку под б) 3%) - признати као тачан одговор.