Република Србија
Гимназија ''Бора Станковић''
Број: 297
Датум: 29.10.2015.
В  Р  А  Њ  Е

 

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

На основу члана 57. став 1. тачка 1.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник  РС“, бр.72/2009 даље: Закон) и члана 111. Статута Гимнмазије „Бора  бр. 25.03.2010. Школски одбор је донео
 
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА
У ГИМНАЗИЈИ „БОРА СТАНКОВИЋ“
Опште одредбе
Члан 1
Овим правилником уређују се: испити и рокови за полагање испита, испитна комисија, организација и начин полагања испита, правна заштита ученика у вези са полагањем испита, у складу са Законом, Законом о средњем образовању и васпитању и Статутом Школе.
Испити и рокови за полагање
Члан 2
У складу са овим правилником, у Школи се полажу следећи испити:
- разредни,
- поправни,
- допунски,
- општа матура,
Члан 3
Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од 1/3 предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма. Ученик испит полаже у јунском и августовском испитном року.
Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. Полаже се у школи у којој стиче образовање, у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Допунски испит полаже ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил и то из предмета који нису били утврђени школским програмом односно наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, у складу са општим актом школе.
Члан 4
Општу матуру полаже  ученик после завршеног четвртог разреда средњег општег образовања и васпитања у Гимназији.

Члан 5
Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 година.

Члан 6
Испити, осим испита чији су рокови утврђени законом, полажу се у следећим испитним роковима: ,
- јануарски,
- мартовски
- априлски,
- јунски,
- августовски,
- септембарски
- новембарски
- децембарски
Испитна комисија
Члан 7
Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од којих су најмање два стручна за предмет.
Испитну комисију образује директор Школе решењем, за сваки испит и сваки испитни рок.
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће ангажовати стручно лице из друге школе.
Члан 8
Када је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће одредити новог члана комисије који ће га мењати.
Ако се благовремено не обезбеди замена члана комисије, директор ће одредити нови рок за полагање испита.
Организација и начин полагања испита
Члан 9
Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за полагање испита.
Ванредни ученик, уз пријаву, прилаже и доказ о уплати накнаде за полагање испита.
Члан 10
Ученику који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога не приступи полагању, а који поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор Школе, на његов захтев може одобрити полагање испита ван утврђених рокова.
Члан 11
Пре полагања испита утврђује се идентитет ученика, на основу јавне исправе са сликом.
Школа је дужна да обавести ученика о обавези доказивања свог идентитета путем јавне исправе.
Члан 12
Испитна комисија упознаје ученика са правима и обавезама за време полагања испита.

Члан 13
Када се испит састоји од писменог и усменог дела, прво се полаже писмени део.
Писмени део испита траје не мање од 45 минута..
Приликом полагања писменог дела испита није дозвољено коришћење помоћне литературе.
Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења испитне комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства којима се омета спровођење испита.
Члан 14
Испитна комисија припрема испитна питања из целокупног градива предмета.
На основу списка испитних питања, комисија припрема испитне цедуље.
Члан 15
Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.
Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања која су читко написана.
Испитне цедуље морају бити од исте хартије, једнаке величине и боје, и оверене печатом школе.
Члан 16
Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитну цедуљу.
Замена испитне цедуље утиче на оцену на испиту и констатује се у записнику.
Члан 17
Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита.
Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз навођење разлога за удаљење.
Члан 18
Ученик у једном дану може да полаже  1 испит.
Ванредни ученик у једном испитном року може да полаже највише  3  испита.
Члан 19
Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова.
Члан 20
Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није положио и то се констатује у записнику.
Члан 21
Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних чланом 21. овог правилника, оцењује се негативном оценом.
Члан 22
Записник о полагању испита води се за сваког ученика појединачно и може се користити у више испитних рокова.
Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о евиденцији у средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 31/2006 и 51/2006).
Правна заштита ученика
Члан 23
Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу на испит.
Жалба на испит прописана посебним законом подноси се у року од 24 сата од саопштења оцене.
Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема.
Ако утврди да је испит обављен противно Закону или посебном закону (Закону о средњем образовању и васпитању) и прописима донетим на основу њих поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
Када је испит поништен директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна.
Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете.
Завршне одредбе
Члан 24
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
 

 

 

 

           Директор школе                                                                 председник Школског одбора
_________________________                     м.п.               _______________________________
      Сузана Мишић Станковић                                                            Будимир Михајловић

 

POCETNA