Република Србија
Гимназија ''Бора Станковић''
Број: 296
Датум: 29.10.2015.
В  Р  А  Њ  Е

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ
 
На основу члана 57. став 1. тачка 1, а у вези са чланом 43. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и члана 28 ст.1 Статута установе, бр­.­­­197 од 08.12.2011. назив установе), школски одбор Гимназије „Бора Станковић“ је на седници одржаној дана 22.10.2015. године, донео
 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ
ГИМНАЗИЈЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ
Опште одредбе
Члан 1
Овим правилима уређују се понашање и односи ученика, запослених и родитеља у Гимназији „Бора Станковић“ у Врању (даље установа).
Применом и поштовањем овог Правилника и одговарајућом организацијом рада обезбеђују се: несметан рад, већа безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу  гимназије.
Члан 2
У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља. Запослени имају обавезу да својим понашањем и радом доприносе развијању позитивне атмосфере у установи.

Члан 3
Лични подаци о ученику, односно запосленом уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом.
Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу са посебним законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.
Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.
За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.
Забрана дискриминације, насиља и страначког организовања
Члан 4
У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Члан 5
У установи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или запослених.
Сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог јесте насиље, односно злостављање.
Физичко насиље представља физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.
Социјално насиље представља искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.
Члан 6
Забрањен је сваки облик насиља и злостављања у установи, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
У установи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење школског простора у те сврхе.
У установи није дозвољено деловање секти.

Понашање ученика
Члан 7
Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, заштите на раду, противпожарне заштите, обезбеђења имовине, пријема и кретања странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.
Члан 8
Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе, поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину школе, чистоћу и естетески изглед школских просторија, да се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Улаз и излаз ученика из школе
Члан 9
Ради уласка у школу и изласка из школе одређују се посебни улази, односно излази за ученике школе.
Члан 10
Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа.
Ученици који похађају наставу пре подне долазе у школу у 7:50 часова, а настава почиње у 8:00 часова.
Члан 11
По доласку у школу ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа.
Ако се час не одржава у учионици већ у фискултурној сали, школској радионици или кабинету за биологију, хемију и сл. ученици долазе испред просторије у којој ће се одржати час и тамо чекају наставника.
Доласком предметног наставника ученици могу ући у просторију и припремити се за почетак часа.
Члан 12
Ако ученик закасни на час не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог одељења.
После јављања наставнику и давања обавештења о разлогу кашњења, по одобрењу наставника ученик одлази на своје место, при чему не сме узнемиравати остале ученике, већ ће се одмах укључити у праћење наставе, а уколико му је потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику.
Члан 13
Дежурни ученик - редар, долази у школу 15 минута пре осталих ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика. Дужност редара ученик обавља недељу дана.
Редар је дужан да:
-  прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна средства потребна за рад,
-  да се у случају недоласка наставника 10 минута од почетка часа обрати дежурном наставнику или педагогу/психологу и обавести о одржавању часа
-  пријави свако оштећење школске или личне имовине одељенском старешини или дежурном наставнику. За оштећење или нестанак школске имовине редари сносе личну одговорност. Уредно пријављена нехатом учињена штета не повлачи друге васпитно-дисциплинске мере. Покушај прикривања настале штете или потурања неистине о њеном настанку, односно прикривање починиоца или починилаца, сматра се прекршајем радне обавезе и повлачи одговарајуће васпитно-дисциплинске мере уз материјалну надокнаду учињене штете.
- за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу и обавља остале послове неопходне за почетак наредног часа,
- по налогу предметног наставника доноси наставна средства, учила и прибор,
- пријављује одсутне ученике ради евидентирања,
- последњи напушта учионицу, утврђује исправност инвентара, гаси светло, затвара прозоре и прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе,
- води рачуна о чистоћи и реду у учионици,
- сви ученици у одељењу су дужни да поштују захтеве редара у вези са организацијом наставе и одржавања и заштите радног простора
- по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге послове.
Члан 14
Дежурни наставник долази у школу 15 минута пре почетка првог часа, а остали наставници 10 минута пре почетка свог часа.
Члан 15
Ако наставник закасни и не дође на час 10 минута од почетка часа, дежурни ученик - редар обавештава директора или његовог помоћника о томе, а ако њих нема - секретара или неког од наставника.
До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у учионици и припремају се за час.
Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају у учионици и припремају се за наредни час. Дежурни ученици - редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.
До краја часа ученици не смеју напуштати своју учионицу.
Својевољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању одговарајуће педагошке мере.

 

Почетак и завршетак наставе
Члан 16
Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.
Између часова одмори трају 5 минута, с тим што први  велики одмор траје 20 минута, а други 10 минута.. Велики одмор је између 2. и 3. часа и 4. и 5 часа.
За време свих великих одмора ученици излазе из учионице у ходник или двориште, зависно од временских прилика. Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време одмора који траје 20 минута.
За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.
За време одмора дежурни ученици - редари отварају прозоре, бришу таблу, припремају прибор за извођење наставе за следећи час.
Пре повратка ученика са одмора дежурни ученици - редари затварају прозоре.
Члан 17
По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште.
Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе.
Приликом одласка из школе ученици односе све своје ствари.
Одсуствовање ученика са наставе
Члан 18
Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељењски старешина.
Остала одсуствовања са наставе одобравају се на основу одредаба Статута школе.

 

Права, обавезе и одговорност ученика
а) Права ученика
Члан 19
Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
6) информације о његовим правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико његова права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;
11) остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом;
12) право на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним законом.
б) Обавезе ученика
Члан 20
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.
Члан 21
Изостанак са наставе ученик правда лекарским уверењем школског лекара које разредном старешини уручује родитељ или старатељ најкасније 8 дана од дана закључења боловања. Злоупотреба уверења, оправдања и исправе, повлачи дисциплинску одговорност. Сва изостајања ученика из школе правда искључиво родитељ или старатељ. За случај да родитељ или старатељ својим недоласком не оправда одсуство ученика одељењски старешина ће га обавестити телефоном да дође у школу. Уколико се на овај начин не успостави конатакт, одељенски старешина ће упутити писмени позив родитељу, односно старатељу да дође у школу. Ако се ни на овај на начин из предходног става не успостaви контакт, сматраће се да родитељ, односно старатељ није заинтересован за заједничко решавање насталог проблема па ће одељењски старешина изостајање са наставе завести као неоправдано. Изостанци се оправдавају оправдањима која издају лекари школског диспанзера и друга оправдања се не признају, тј. оправдања специјалиста се морају носити школском лекару једином задуженом за издавање оправдања. Ученицима који путују  из других општина изостанци се оправдавају оправдањима из домова здравља. Родитељ ученика има право да у току сваког полугодишта оправда ученику највише један дан без лекарског оправдања. Родитељ ученика може оправдати ученику највише два дана због болести, при чему евиденција о болести мора постојати у Школском диспанзеру. Изостајање због болести више од два дана правда родитељ доношењем лекарског оправдања. Ако ученик изостане са наставе 3 дана, одељенски старешина ће о томе обавестити његовог родитеља, односно старатеља. Изостајање из школе због обавеза у спортским клубовима, културно-уметничким друштвима и сличним организацијама подлеже претходној сагласности разредног старешине (до 2 дана), директора школе (до 5 дана) и Наставничког већа (преко 5 дана).  
Члан 22
Сваки ученик има право оправданог изостајања 1 дан због славе. У случају болести ученика родитељ је обавезан да најкасније у року од два дана обавести разредног старешину о болести ученика. У случају да нико разредног старешину не обавести о болести ученика, разредни старешина је обавезан да се после три дана код родитеља интересује о разлозима изостајања ученика.
Члан 23
Ученик који се непримерено, грубо и агресивно понаша према другим ученицима, запосленима или трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности. Ученик чини повреду радне обавезе ако закашњава на наставу и друге школске активности. Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била прописана посебним законом или општим актом. Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера за лакше повреде обавеза ученика у складу са општим актом школе, а за теже - у складу са посебним законом. Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом. Правила понашања наставника и осталих запослених.

ц) Одговорност ученика
Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.
Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом или посебним законом (Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитану) и за повреду забране, у складу са Законом.

 

Односи међу ученицима
Члан 24
Односи међу ученицима заснивају се на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, односно педагога или дежурног наставника.
Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.
Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом, односно педагогом.
Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленима и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање, у складу са одредбама Закона и Статута школе.
Члан 25
Старији и физички јачи ученици треба да се односе према млађим, слабијим, болешљивим и ученицима - деци без родитељског старања на начин да им помогну да ублаже њихово такво стање.
Лични изглед ученика
Члан 26
Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним фризурамa.

 

clanovi 27 do 62