Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду
Члан 27
Ученик, у вези са заштитом на раду, има права и обавезе:
- да се пре почетка рада у школској радионици, хемијској лабораторији, школској кухињи и другим местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама правилника о заштити на раду ученика и запослених и мерама заштите на раду,
- да буде упознат са опасностима на раду,
- да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове, наменски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању,
- да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђења свог и живота и здравља и других ученика и запослених,
- да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других,
- да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених,
- да одбије извођење наставе ако му прети непосредна опасност по живот или здравље због тога што нису спроведене одговарајуће мере - све док се ти недостаци не отклоне.
Учешће ученика и запослених у противпожарној заштити
Члан 28
Ради очувања живота ученика и запослених и очувања имовине школе, ученици и запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавању људи и имовине.
Члан 29
Оспособљавање ученика и запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ ватрогасних организација.
Члан 30
Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, као што су:
- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од пожара,
- најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите и учествовање у гашењу пожара.
Забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета
Члан 31
Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност (укључујући и зборнице) и обезбеђује смештај, боравак и исхрана деце и ученика, као и у школском дворишту.
Члан 32
Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, оружја, кама, бодежа, као и других опасних предмета.
Обезбеђење имовине школе
Члан 33
Инвентарски предмети, наставна средства, учила (дијапројектори, микроскопи и др.) и регистратурски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.), не смеју се износити из школе без одобрења директора или другог овлашћеног радника (секретара).
Члан 34
Изношење радне одеће техничког и помоћног особља из круга школе дозвољено је само ради прања.

 

Члан 35
По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, жигови, вредносни папири, као и остали регистратурски материјал морају бити закључани и обезбеђени.
Нарочито се обезбеђују дневници рада и остала евиденција о ученицима и запосленима.
По завршетку рада касе, ормари, плакари, столови, све просторије и школска зграда, обавезно се закључавају.

 

Време рада секретаријата и библиотеке са ученицима
Члан 36
Секретаријат школе прима ученике сваког радног дана у времену од 09:00 до 13:00 часова.
Евентуални спорови између особља секретаријата и ученика пријављују се директору, односно помоћнику директора школе, који предузима неопходне мере ради окончања спора.
Дисциплински поступак покреће се уколико постоји правни основ (у Закону, општем акту установе) за покретање таквог поступка, како против ученика тако и против запосленог.
Члан 37
Обавештења ученицима школе дају се преко школске разгласне станице, по правилу, за време одмора или на други погодан начин, као што су обавештења преко огласне табле или књиге саопштења.
Средства оглашавања могу да користе и ученичке организације, односно ученички парламент у школи, уз претходни договор са директором школе.
Члан 38
Библиотека школе ради са ученицима сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова.
Читаоница школе ради у времену од 08:00 до 14:00 часова.
Пријем и кретање странаца и других лица у школи
Члан 39
Долазак и посета страних држављана могући су само по одобрењу директора школе, уз претходно добијено одобрење надлежног државног органа.
Члан 40
Страни држављанин не може ући у зграду школе пре него што буде пријављен директору школе.
Члан 41
Директор школе или лице које он одреди, прати страног држављанина у обиласку школе, а ако он остаје дуже одређује запосленог који ће се о њему старати за време доласка и посете школи.
Члан 42
Директору школе пријављује се свако непријатељско и недозвољено понашање страног држављанина.
Члан 43
За време боравка у школи страни држављанин је дужан да се придржава закона, других прописа и одлука школе, а посебно оних прописа који се односе на чување државне, пословне, службене или професионалне тајне.
Члан 44
Грађанина и представника организација који долазе у школу по личном или службеном послу домар школе, односно дежурни запослени упућује и одводи у одговарајућу службу школе.
По завршетку посете дежурни запослени прати странку до излаза из школске зграде.
Члан 45
Ван радног времена у школу се може улазити само уз претходну најаву домару, односно дежурном запосленом.

Члан 46
Забрањен је боравак и кретање запослених у просторијама школе после радног времена, осим ако се ради о продуженом раду или ако је запослени дошао ради обављања одређеног посла, по претходном налогу, односно одобрењу директора школе.
Члан 47
По завршетку посла запослени је дужан да се јави дежурном запосленом приликом изласка из школске зграде.
Одлазак се евидентира у књизи евиденције посета и боравка запослених у школи.
Члан 48
Групне посете лица која нису запослени или ученици школе, дозвољене су само по одобрењу директора школе.
Члан 49
Ако ученичка организација, односно ученички парламент школе жели да одржи састанак или обавља неку другу активност после наставе, треба да се обрати директору или секретару школе, ради добијања сагласности и обавештења дежурног запосленог, односно ученика о томе.

Правила понашања наставника и осталих запослених у школи
Члан 50
Дужност наставника је да:
- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада,
- одлази на време на часове,
- на време обавести о свом изостајању директора школе, секретара или руководиоца смене ради благовременог организовања замене,
- да евидентира свако одсуство ученика са часа у евиденцију изостајања са часа или у напомену у случају да је ученик одсутан по одобрењу наставника (на дуже време или ван школе).
- само у службене сврхе користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал,
- прибави одобрење директора школе за изношење важних докумената школе и наставних средстава, изузимајући изношење евиденције, образаца јавне исправе или јавне исправе чије би изношење представљало тежу повреду обавезе запосленог, односно чије би изношење представљало повреду Закона,
- прими родитеља ученика и обавести га о понашању, успеху и напредовању ученика
- долази на наставу прикладно одевен и својим изгледом васпитно делује на ученике,
- поштује распоред дежурства који му одреди директор.
- се придржава школских правила, одлука директора, органа управљања школе
- поштује личност ученика, других наставника и осталих запослених у школи
- пази на своје понашање и чува углед школе и ван ње

 

Члан 51
Запосленом у школи забрањено је да:
- носи оружје у школи и кругу школе,
- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,
- пуши у просторијама школе,
- долази у школу у припитом или пијаном стању, уноси у школу ради употребе алкохол и друга опојна средства која смањују радну способност,
- незаконито располаже средствима школе, школским простором, опремом и имовином школе,
- користи за време одржавања наставе и других облика рада мобилни телефон и друга техничка средства.
Члан 52
Дежурни наставник дужан је да:
- дође на посао 15 минута пре почетка наставе,
- уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и рад у школи,
- за време дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства,
- обавести педагога, психолога, помоћника директора или  директора о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања замене.
Члан 53
Одељењски старешина је дужан да:
- брине о раду и успеху својих ученика,
- уредно води дневник рада, разредну књигу и другу прописану евиденцију,
- благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију,
- правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара или оправдања родитеља, односно старатеља ученика,
- уписује у ђачку књижицу обавештења за родитеље, односно старатеље ученика и врши контролу упознавања са обавештењем,
- сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху ученика, пружа информације о другим активностима школе,
- брине о ученицима свог одељења за време извођења екскурзија, излета, културних манифестација, спортских и других ваннаставних активности у којима он учествује.
Члан 54
Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика заснивају се на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.
Члан 55
Дужности стручног сарадника - школског психолога, педагога, библиотекара и других су да:
- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена,
- обавести директора школе о свом изостајању са посла,
- остварује сарадњу са наставницима и директором школе,
- остварује сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика,
- извршава друге обавезе у складу са програмом рада стручних сарадника у школи, прописаним одговарајућим Правилником о програму рада стручних сарадника.

Члан 56
Дужности запосленог на помоћно-техничким пословима су да:
- одржава чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена,
- помаже дежурном наставнику у раду,
- дежура према утврђеном распореду и сменама и не удаљава се са радног места без дозволе секретара школе,
- доставља потребан материјал за наставу,
- обавља своје послове у оквиру радног места,
- у сарадњи са дежурним наставником предузима мере ради одржавања реда и мира у школи, безбедности ученика, запослених и имовине школе,
- свакодневно прегледају учионице, радионице и остале просторије у школи,
- утврђује стање објекта и опреме и о томе обавештава секретара школе,
- предузима све мере да се по завршетку рада обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, проверава водоводне, грејне и друге инсталације.

Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица
Члан 57
Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:
- прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,
- сарађује са одељенским старешином,
- поштује налоге и предлоге дежурног наставника,
- сарађује са предметним наставницима,
- редовно присуствује родитељским састанцима,
- пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
- доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој,
- у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.
Члан 58
Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без обавештавања и сагласности његовог родитеља, односно старатеља о томе.
Члан 59
Од лица које није запослено у школи дежурни наставник на улазним вратима обавезан је да тражи личну карту, или другу личну исправу, односно службени позив за долазак у школу.

Завршне одредбе
Члан 60
За спровођење ових правила одговоран је директор школе.
Члан 61

Иницијативу за промену Правилника о понашању ученика, запослених и родитеља ученика у току школске године могу покренути Наставничко веће, Ђачки парламент, Савет родитеља или Школски одбор. Иницијатива се покреће у писменој форми навођењем предлога за измену и допуну постојећег Правилника или формулацијом предлога потпуно новог Правилника. Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика могу се променити у поступку и на начин на који су и донета.
Члан 62
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.
У Врању, дана 29.10.2015. године


 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

 

_____________________________

                                                                                                                                                           Будимир Михајловић

POCETNA