НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН - СОЦИОЛОГИЈА

За период од 06.aприла  до 10.априла  2020. године.

Упутство за понављање следећих наставних јединица: ;Породица и брак ; Функције породице ; (ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР – IV година)

              Упутство за обраду наставнних  јединица везаних за породицу као примарну био-психо-социјалну заједницу.

Ово је сажетак онога што требате да научите:

            Породица је примарна друштвена група најближих сродника (најчешће супружника и деце ).Током историје породица је претрпела структуралне и системске промене (традиционална – савремена ) као био-психо-социјална заједница.
           
            Нуклеарна породица-своди се на родитеље и децу (инокосна породица ).
Крајем 20. и почетком 21.века дешавају се значајне промене у животу породице,емоционална комуникација постаје кључна за њено функционисање.Примарна социјализација и стабилизација личности веома су битне за одржавање породице у савременом друштву.
            Мердок-основне функције:сексуална,репродуктивна,емоционална,васпитна.
           
            Криза брака –огледа се у броју разведених бракова,постојању тзв.празних бракова.
           
            Алтернатива браку –индивидуализација живота, кохабитација (ванбрачна заједница )
и експерименталне заједнице у облику комуна.
           
            Насиље у породици-има различите узроке и облике испољавања,представља опасну друштвену појаву која мора бити санкционисана.
         
            Понављање онога што сте научили вршимо уз помоћ питања која се налазе у уџбенику на стр.195.
            Обратите пажњу на упутство за систематизацију(питања)-наведено је за математички смер,али важи и за језички смер.

 

Предметни професор,
Татјана Недељковић

 
 
  .
______________________________________________________________________________
Упутство за систематизацију градива (повезивање рада,културе,религије,нације,политике,породице ) у једну целину  (ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР - IV година) и одељења језичког смера која су обрадила породицу.
            Питања за систематизацију знања су постављена на основу питања датих у уџбенику. Питања су следећа:

-Шта је рад?
-У чему је значај друштвене поделе рада?
-Шта је Тејлоризам, Фордизам и Тојотизам?
-Каква је структура капиталистичког економског система?
-Каква је структура социјалистичког економског система?
-Шта је култура?
-Какав је однос између друштва и културе, природе и културе?
-Који су основни елементи културе?
-Које врсте култура постоје и шта су њихове специфичности?
-Шта је религија и који су њени елементи?
-Које су најзначајније социолошке теорије о религији?
-Шта је политика?
-Које су најзначајније политичке институције савременог друштва?
-Које су функције идеологије?
-Шта је етничка група, раса, нација?
-Да ли је нација политичка или културна творевина?
-Који типови национализма постоје?
-Зашто породица представља основну друштвену групу?
-Које су функције породице релативно трајне (Мардок и Парсонс)?
-Наведи проблеме савремене породице и брака.

 

            Упутство за обраду наставне  јединице : Проблеми савременог друштва.

            Сада се ослањам на оно што сте досад научили из овог предмета и знам да ћете сами издвојити проблеме у свим областима (економија,политика,кутура)-ратови, економске кризе, глобално загревање, загађење животне средине-човекове околине, нестанак шума, нестанак појединих животињских врста, разлике између богатих и сиромашних, глад у свету, сиромаштво, незапосленост, етнички сукоби, расизам, национализам, дискриминација, наркоманија, алкохолизам, малолетничка делинквенција, криминал, проституција, зависност од интернета...
           
            Подвучене проблеме савременог друштва (друштвено-патолошке појаве) – прочитајте из уџбеника на страни (196-206). Проверите шта сте научили уз помоћ питања датих у уџбенику.
            Сада обратите пажњу посебно на повезивање пређеног градива због провере знања.
                                                                                                           
                                                                                                            Предметни професор,
                                                                                                            Татјана Недељковић