НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН – УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

За период од 06. априла до 10.априла 2020. године.

Упутства за обраду следеће наставне јединице:  Систематизација пређеног градива; Појам и врсте државног уређења ; (ДРУШТВЕНО – ЈЕЗИЧКИ СМЕР И ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР – IV година)

            Наведену наставну јединицу требате да научите из уџбеника (стр. 187-193 )

-С обзиром на то да сте се појмом државе упознали и на часовима социологије (недавно), сада је циљ да државу (савремену- модерну )видите,схватите као „организацију“која управља друштвом, регулише друштвене односе-тако што управља јавним службама, води јавне послове и пружа јавне услуге грађанима.
Модерна држава је сложена творевина састављена од бројних органа који учествују у вршењу државних функција.Начин и обим учествовања у њиховом вршењу одређују облик владавине,а однос између народа и носиоца власти одређује политички поредак.
У држави постоје различити органи централни и периферни ( однос између ових органа је облик државног уређења ).Полазећи од нивоа и начина државног организовања постоје унитарне и сложене (уније,федерације,регионалне државе ) државе.
Значајно је да правите разлику између појма централизација и децентрализација власти:
Централизација-управљање из једног центра(сви налози за извршење задатака долазе из једног центра, који истовремено врши и контролу).
Децентрализација-управљање организацијом из више центара(преношење овлашћења  на ниже јединице(локална самоуправа)које имају известан степен самосталности.  
             Прочитајте пар пута ,а онда у својим свескама напишите одговоре  на питања из уџбеника (стр.193 ) и пошаљите  ми у своју вибер групу.

Систематизацију пређеног градива (трећа наставна област) вршићемо на основу питања датих у уџбенику.(за она одељења где није одрађена систематизација)

Питања за систематизацију знања су следећа:

 1. Објасните шта су људска права и зашто имају надзаконску снагу, зашто не зависе од државе и њене воље?
 2. Зашто су људска права саставни део Устава?
 3. Којим уставноправним и политичким актима започиње гарантовање људских права?
 4. Када је донета Универзална декларација о људским правима?
 5. Који су најважнији међународни уговори о људским правима?
 6. Како су права и слободе подељена према времену настанка, титулару, а како према садржини – природи и области друштвених односа?
 7. Наведите основна лична права и слободе.
 8. Која су основна политичка права?
 9. Наведите најзначајнија економска, социјална, културна и мањинска права и слободе.
 10. Шта је потребно за остваривање и заштиту права и слобода?
 11. Када је могуће стављање ван снаге људских права и слобода?
 12. Које врсте ограничења постоје?
 13. Какав је однос између уставом прокламованих права и закона?

 

Предметни професор,
Татјана Недељковић