Правила понашања у школи

Правила понашања у школи

Правила понашања у школи

 

Драги гимназијалци,

желимо вам успешну и здраву нову школску годину. Верујемо да са великом мотивацијом, жељом за новим успесима и постигнућима, али и дружењем, улазите у зграду Гимназије. Ове школске године, нарочито ћемо развијати позитивне људске вредности и унапређивати односе засноване на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости (томе ће бити посвећена  нарочито прва недеља од 04. - 09.09.2023.), а сви предметни професори ће у оквиру својих наставних тема издвојити време за разговор о следећим темама: Богатство различитости, Традиционалне вредности, Дани демокртске културе, Упознајмо свет кроз културу, књижевност, историју, гастрономију.., Ја волим и поштујем себе и друге, Међусобним договором до успешне сарадње, Отуђеност савременог човека, Емпатија као императив данашњице..

Да би школа успешно функционисала, знате да морамо да се придржавамо и неких правила. Па, да их се подсетимо на почетку.

Општа правила понашања у школи:

1. У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља, а међусобни односи изграђују на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи,

2. Подразумева се културно поздрављање и отпоздрављање, адекватно ословљавање и учтиво обраћање (препоручује се употреба речи МОЛИМ, ХВАЛА, ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ),

3. Разговори се воде уз уважавање саговорника, културно понашање и уз поштовање ових Правила, а проблеми се решавају институционалним путем,

4. Сви имају право да изнесу своје мишљење и примедбе на примерен начин,

5. Сви имају право на поштовање личности, поштовање туђе приватности, уважавање националне и верске припадности, поштовање индивидуалних интелектуалних снага и ставова, мишљења и интересовања,

6. Сви имају право на благовремену и потпуну информацију,

7. Сви морају да се придржавају задате радне сатнице, поштују своје и време других: сатница наставе и радног времена запослених подједнако обавезује све, a нарочито je неприхватљиво закашњавање на часове, ма у ком виду;

8. Сви подлежу правилима облачења,

9. Сви имају право на рад у мирном, чистом и безбедном окружењу,

10. Није дозвољен ниједан вид употребе мобилних телефона за време часова, осим за потребе наставе (у току септембра бићете упознати и са Правилником о употреби мобилног телефона у Гимназији Бора Станковић),

11. Школска имовина је имовина свих нас, нико нема право да уништава или отуђује нечију или школску имовину (ако направите штету, ваши родитељи ће морати да је плате),

12. Нико не сме да остваривањем својих права угрожава друге у остваривању њихових права.

Обавезе ученика у школи су:

1) се придржаваових Правила, мера безбедности и других општих аката Школе, у просторијама школе и школском дворишту, на другом месту где се изводи образовно-васпитни рад, као и на путу од куће до школе,

2) се придржава одлука органа школе и поступа по налогу директора, руководиоца смене, наставника и стручних сарадника,

3) редовно похађа наставу и друге облике образовно-васпитног рада које Школа организује: допунски рад ако је ученик одређен, припремни рад, часове одељенског старешине и одељенске заједнице, као и да извршавадруге школске обавезе. За нередовно похађање наставе изричу се васпитно-дисциплинске мере, и то: укор одељењског старешине (оцена 4) за 5-8 неоправданих изостанака, укор Одељењског већа (оцена 3) за 9-16 неоправданих изостанака, укор директора (оцена 2) за 17-25 и укор Наставничког већа за 26 и више неоправданних изостанака. Васпитно-дисциплининске мере се изричу и за остале облике непоштовања правила школе,

4) не касни на наставу и друге облике образовно-васпитног рада,

5) савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом,

6) прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље,

7) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,

8) за време часа не омета извођење наставе и рад у свом и другом одељењу и не напушта час без претходног одобрења наставника,

9) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и негује другарске и хумане односе,

10) у Гимназију долази пристојног изгледа и прикладно одевен за радне активности;

11) благовремено правда изостанке;

12) чува имовину школе, чистоћу, естетски изглед школских просторија и школског дворишта,

13) се стара о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

У школи је забрањено:

- омаловажавање и дискриминација било које врсте,

- физичко, психичко и социјално насиље,

- сваки вид дигиталног насиља,

- злостављање и занемаривање ученика,

- физичко кажњавање и вређање личности,

- сексуална злоупотреба ученика и запослених,

- понашање које вређа углед, част или достојанство,

- страначко организовање и деловање и коришћење простора Школе у те сврхе,

- деловање или пропагирање секти,

- коришћење опојних средстава и алкохола,

- пушење у згради и дворишту Школе,

- било који вид уцењивања, корупције и подмићивања,

- употреба података о личности ученика, запослених и родитеља, ван намене за коју су прикупљени,

- уношење експлозивног материјала, оружја, бодежа, као и других опасних предмета,

- физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа,

- свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог,

- насилно понашање запосленог према ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим,

- психичко насиље које подразумева понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог,

- социјално насиље под којим се сматра искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе,

- сексуално насиље и злостављање под којим се сматра понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се  користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под пристојним и прикладним одевањем и изгледом за радне активности подразумева се:

- одећа ученика мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна,

- у школу не може да се долази у мајци са уским бретелама и са непримереним деколтеом,

- у школу не може да се долази у кратким панталонама, шортсевима и мини сукњама, сукње и бермуде најкраће могу бити до колена,

- наставник у школу не може да се долази у тренерци,

- у школу не може да се долази у папучама и обући са штиклама вишим од 5 цм,

- ученице могу да долазе у школу са дискретном шминком и ноктима примерене дужине који омогућавају несметано обављање школских активности и треба да су уредно очешљане, а ученици треба да буду уредно очешљани и обријани,

- ученик мора да пази да му се доњи веш не види без обзира у каквом положају му се тело налази – седи, нагиње се или пише по табли,

- није дозвољено ношење капа, капуљача и наочара за сунце на часу,

- уколико ученик има пирсинг, накит мора да буде дискретан, односно тачкаст и у равни коже, а забрањен је накит који је испупчен и висећи, односно који може да доведе до повреде ученика, - забрањено је ношење ланаца и накита са нитнама и бодљама,

- ученик мора да има чисте патике за улазак у фискултурну салу и одговарајућу опрему за физичко васпитање: белу мајицу(или неке друге боје коју одељење одабере), шортс или тренерку,

- ученик мора да има одговарајућу опрему за рад у кабинетима где је то неопходно у складу са упутствима наставника (један радни мантил за рад у кабинетима физике, хемије и биологије).

Ученика који у Гимназију дође неприкладног изгледа или непристојно одевен, у складу са првим ставом овог члана, одељенски старешина, руководилац смене, наставник, стручни сарадник или директор ће вратити кући да се прикладно обуче или упристоји изглед, а том ученику ће се изостанци за време одсуствовања из наведеног разлога евидентирати као неоправдани.

Забрана дигиталног насиља

Истраживаања у нашој школи показију да је дигитално насиље у порасту и да сваки 4. ученик наше школе трпи неки вид дигиталног насиља, те превенцији ове врсте насиља морамо посветити посебну пажњу.

               Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија, која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Забрањена је било каква претња ученику, запосленом или школи коришћењем телефона, мобилног телефона, интернета или електронске поште.

Забрањено је без сагласности ученика или наставника у Школи снимати мобилним телефонима или камерама фотографије или видео материјале на којима су ученици и запослени у Школи.

Забрањено је медијске садржаје без сагласности свих актера медијског садржаја стављати на интернет или размењивати мобилним телефонима.

Најчешће облици дигиталног насиља су:

Сликање и прављење видео снимака без знања или одобрења друге особе и њихова даља дистрибуција;

Постављање узнемирујућих, претећих, увредљивих порука, слика, видео-снимака на туђе профиле или слање таквих материјала;

Узнемиравање позивима и порукама;

Лажно представљање, креирање лажних профила;

Ширење гласника, увредљивих садржаја и порука о некој особи;

Слање вируса, промена или крађа лозинке;

Непримерено коментарисање туђих слика и исмевање;

Искључивање из група на социјалним мрежама;

Подстицање мржње и дискриминације по различитим основама, позивање на насиље према некој особи;

Снимање туча или сексуалних садржаја и њихова даља дистрибуција;

Дељење слика или видео материјала сексуалног садржаја (посебно уколико се на тај начин друге особе узнемиравају или уколико се деле садржаји који им могу нанети потенцијалну штету).

Оно што би требало да знате када је безбедност у дигиталном свету у питању:

Да је дигитални простор јавни простор и да је важно да се понашате пристојно у дигиталном свету једнако као и у реалном (да водите рачуна о комуникацији, коментарима које остављате на друштвеним мрежама, на чету, форумима, блоговима, материјалу који постављате);

Да свако ваше понашање у дигиталном свету остаје забележено и да се формира тзв. дигитални отисак (трагови које остављамо на интернету). Садржаји које сада постављате могу донети компликације у каснијем животу (некада могу бити препрека и за запослење);

Да када сте јако љути или узнемирени не реагујете одмах у дигиталном свету ( као и у реалном) већ да одложите реакцију (да попричате са неким, да се прво смирите), јер је велика вероватноћа да се урадити нешто због чега ћете се после кајати (послати неку поруку непримереног садржаја);

Да предузмете потребне мере техничке заштите (антивирус, заштита на друштвеним мрежама, обезбеђивање профила, да не постављате личне податке, да не делите приватне лозинке ни са ким, чак ни са пријатељима);

Да препознајете понашања која спадају у дигитално насиље ( да препознајете ризике и начине заштите/превенције);

Да водите рачуна које личне податке остављате на интернету и коме их прослеђујете (адреса, бројеви телефона, контакт подаци не треба да објављујете јавно, нити да се шаљу непознатим особама мејлом);

Да не пристајете на састанке са непознатим особама, без обзира на то да ли су се дуго дописивали или не или на то што им се непозната особа чини допадљива;

Да не отварате линкове и поруке од непознатих особа, да не одговарате;

Да не снимате и не прослеђујете снимке и поруке које друге особе могу довести у непријатну ситуацију;

Да не обраћате пажњу на понуде, огласе за посао, рекламе које вам могу деловати примамљиво (бесплатне награде, лака зарада, наследство);

Да разговарате са одраслом особом од поверења уколико имате било који проблем у дигиталном свету;

Да водите рачуне које фотографије и видео материјале постављате/шаљете (увек говорите ученицима да не постављају нешто што не желе да сви виде укључујући њихове родитеље, наставнике и др); 

Да пажљиво прочитате садржај поруке пре него што је проследе даље;

Да се не укључујете у анкете, расправе и четове у којима се неко исмева, оговара, у којима се „гласа против некога“ и др;

Да будете свесни ризика слања „интимних„ фотографија, чак и када мислите да их шаљу само једној особи (најчешће симпатији, дечку/девојци);

Да не чувате у свом телефону и компјутеру слике интимног садржаја;

Да не снимате друге без њиховог питања као и да их не снимате, чак и уз одобрење, ако је реч о сексуалним, насилним и непримереним садржајима;

Како да препознате ризик од трговине људима, сексуалне експлоатације, радне експлоатације и сл.

Да уколико имате сазнање да неко трпи дигитално насиље (или било који други вид насиља) о томе обавезно обавесте одељењског старешину, директора школе, пп службу, предметног или дежурног професора или да пријавите на платформи „Чувам те“(на којој можеш да се информишеш и едукујеш о врстама и превенцији насиља.

Са жељом за успешну школску годину,

                                                                                            Педагошко-психолошка служба